General Terms / Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN. -  ENGLISH VERSION BELOW (Please Scroll Down)

 

Algemene Voorwaarden van de website www.rsyogahilversum.nl , onderdeel van V.o.f. Soulbreath gevestigd te van Molenstraat 20, 7551 DC Hengelo, met KVK nummer 56776489 is geldig vanaf 25 November 2015.

Artikel 1: Toepasselijkheid
 

1.1. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van rsyogahilversum.nl zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.

1.2. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

1.3. Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.4. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van rsyogahilversum.nl worden evenzeer bedongen ten behoeve van de door rsyogahilversum.nl ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.
 

Artikel 2: Aanbiedingen/overeenkomsten
 

2.1. Alle aanbiedingen van rsyogahilversum.nl zijn vrijblijvend en rsyogahilversum.nl behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

2.2. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door rsyogahilversum.nl.

rsyogahilversum.nl is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet kan worden geaccepteerd, deelt rsyogahilversum.nl dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.
 

Artikel 3: Prijzen en betalingen
 

3.1. De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro`s, inclusief BTW en exclusief handelings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.2.1. Betalen doet u eenvoudig en snel middels IDEAL, PAYPAL, SOFORT Banking of CREDIT CARD. Nadat uw betaling door ons is ontvangen zal uw order worden verwerkt en worden verzonden. In alle gevallen wordt de betaling afgehandeld door Mollie B.V.

3.2.2. Een betaling kan eventueel ook plaatsvinden d.m.v. een bankoverschrijving naar
IBAN: NL04INGB0006878606 te name van Soulbreath. Zodra het bedrag van uw bestelling is bijgeschreven op de bankrekening van v.o.f. Soulbreath, is de overeenkomst tot stand gekomen en zal uw order z.s.m. worden verwerkt en worden verzonden.
3.3. Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door rsyogahilversum.nl.

 

Artikel 4: Levering

 

4.1. De door rsyogahilversum.nl opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

4.2. De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

4.3. De levering van downloads vindt plaats op het email adres dat tijdens de bestelling is ingegeven, dit moet echter een geldig email adres zijn.

4.4. De levering van de fysieke producten vindt plaats door PostNL. Mocht de verpakking beschadigd zijn heeft u het recht het pakket te weigeren en retour afzender sturen, mits deze wordt aangeboden door een PostNL medewerker. De kosten voor verzending bedragen 3,95 euro. Vanaf 75,- euro rekenen wij geen verzendkosten en is de verzending dus geheel gratis. Dit geldt voor Nederland, België en Duitsland.

Tijdens reguliere werkdagen streeft PostNL ernaar om uw bestelling binnen 24 uur aan u te leveren.
 

Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud

 

5.1. Het eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan rsyogahilversum.nl verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.
 

Artikel 6: Intellectuele en industriële eigendomsrechten

 

6.1. U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door rsyogahilversum.nl geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

6.2. rsyogahilversum.nl garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

6.3. Wij leveren zowel merkproducten als merkloze producten. Wij leveren geen imitatie producten, alleen producten die geïnspireerd kunnen zijn op het design van bekende merken.
 

Artikel 7: Reclamaties en aansprakelijkheid producten

 

7.1. U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u rsyogahilversum.nl daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk/e-mail en gemotiveerd kennis te geven.

7.2. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft rsyogahilversum.nl de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde minus verzendkosten daarvan te restitueren.

7.3 Indien u een fysiek product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u als particulier het recht het product binnen zeven werkdagen na aflevering aan rsyogahilversum.nl te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval alleen geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen. 

7.4. rsyogahilversum.nl zal er voor zorg dragen, nadat het geretourneerde fysieke product in goede staat is ontvangen, het volledige bedrag op een rekeningnummer terug te storten wat overeenstemt met de naam van de koper.

7.5. rsyogahilversum.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld bij onjuist gebruik van een product. U dient de producten te gebruiken waar zij voor bedoelt zijn. Voor breken van cd’s, snijden aan papier, dan wel enig ander letsel door onjuist gebruik van de door u bestelde producten, kan rsyogahilversum.nl niet aansprakelijk worden gesteld.

7.6. rsyogahilversum.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor door rsyogahilversum.nl verstrekte adviezen en mogelijkerwijs ondervonden negatieve bijwerkingen van cursus materiaal van rsyogahilversum.nl.
Tevens is Rise & Shine Yoga Hilversum niet aansprakelijk voor het ontstaan van enig letsel tijdens en na het volgen van Yoga lessen, Yoga Retreats, Yoga Teacher Trainingen, Yoga Workshops, Online Yoga trainingen, Yoga Dvd’s en rsyogahilversum.nl’s DVD's en CD’s.
7.7 Bij twijfel over de gezondheid, zowel fysiek als psychisch en bij bestaande blessures dient ten alle tijden eerst een huisarts en/of fysiotherapeut geraadpleegd te worden of het volgen van Yoga verantwoord is.

Artikel 8. Reclamaties en Aansprakelijkheid bij Yoga Retreats en Yoga Teacher Trainingen
 

8.1. Indien u een boeking heeft gemaakt voor een Yoga Retreat en/of Yoga Teacher Training kan i.v.m. de diverse gemaakte kosten voor docenten, catering, accomodaties's en deposito’s van boekingen bij derden geen restitutie worden verleend.
Hiervoor geld een 100% non-refundable beleid. Wij vragen U om altijd een reis-en annuleringsverzekering te nemen, mocht er dan een dringende reden zijn waarom U moet annuleren, dan kan zo een verzekering dekking bieden.

8.2 Rise & Shine Yoga Hilversum behoud zich het recht om een deelnemer aan een Yoga Retreat en/of Yoga Teacher Training de toegang te weigeren en/of uit de desbetreffende activiteit te verwijderen, zonder enige vorm van restitutie.
8.3 Om deel te kunnen nemen aan een Yoga Retreat en/of Yoga Teacher training dienen deelnemers de richtlijnen van Rise & Shine Yoga Hilversum te accepteren. Deze zijn hier te vinden:  Guidelines for Yoga TT's & Retreats.

8.4 Rise & Shine Yoga Hilversum is niet aansprakelijk voor verlies, schade en/of diefstal van persoonlijke eigendommen. 
8.5 Rise & Shine Yoga Hilversum behoud zich het recht voor om een Yoga Teacher Training en/of Yoga Retreat te annuleren en zij zal de klant zo snel mogelijk hierover informeren.
Er worden alternatieve regelingen aangeboden ter vervanging van de desbetreffende Yoga Teacher Training en/of Yoga Retreat, maar we accepteren geen verantwoordelijkheid voor de extra gemaakte kosten hiervoor, inclusief vliegtickets. Tevens blijft de gemaakte boeking 100% non-refundable. (art 8.1)

8.6 Rise & Shine Yoga Hilversum is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen buiten haar macht. Dit omvat situaties als natuurrampen, oorlog, terroristische aanslagen, sluiting van luchthavens, stakingen, civiele strijd en ongelukken en/of niet-nakomingen door derden, waaronder leveranciers, onderaannemers en opdrachtnemers.
8.7 Indien een leiding gevende yogadocent moet annuleren, hetgeen helaas buiten onze controle ligt, dan behoudt Rise & Shine Yoga Hilversum zich het recht voor om boekingen te wijzigen en zal zij de klant zo snel mogelijk informeren. Er worden alternatieve regelingen aangeboden, maar we accepteren geen verantwoordelijkheid voor de extra gemaakte kosten hiervoor, inclusief vliegtickets.

8.8 Rise & Shine Yoga Hilversum is niet aansprakelijk voor verlies, schade, blessure of ziekte die de consument mogelijkerwijs heeft opgelopen tijdens de Yoga Teacher Training en/of Retreats en gedurende de reis naar -en van de trainings locaties.

8.9 Deelnemers aan Yoga Teacher Trainingen en/of Yoga Retreats zijn verplicht om een voldoende dekkende reisverzekering, annuleringsverzekering en medische verzekering af te sluiten voor de periode van reizen en verblijf tijdens het Yoga Retreat en/of Yoga Teacher training.

Artikel 9: Garantie

 

9.1. Indien rsyogahilversum.nl producten aan de afnemer levert, is rsyogahilversum.nl nimmer tot een verdergaande garantie ten opzichte van de afnemer gehouden dan waarop rsyogahilversum.nl ten opzichte van haar toeleverancier aanspraak kan maken. Garantietermijn zal indien van toepassing, altijd duidelijk op de factuur worden aangegeven. Reclamaties wegens uiterlijk waarneembare gebreken moeten conform de contractvoorwaarden, doch uiterlijk binnen 7 (zeven) dagen na ontvangst van de goederen door de opdrachtgever schriftelijk worden ingediend. Reclamaties welke door rsyogahilversum.nl na het verstrijken van deze termijn worden ontvangen, behoeven niet door rsyogahilversum.nl in behandeling te worden genomen.

 

Artikel 10: Bestellingen/communicatie

 

10.1. Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en rsyogahilversum.nl dan wel tussen rsyogahilversum.nl en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en rsyogahilversum.nl, is rsyogahilversum.nl niet aansprakelijk, tenzij en voor zover er sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van rsyogahilversum.nl.

10.2. rsyogahilversum.nl streeft erna zo snel mogelijk reactie te geven op enige communicatie, e-mail dan wel post communicatie. rsyogahilversum.nl kan de opgegeven reactie tijd niet garanderen.
 

Artikel 11: Overmacht
 

11.1. Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft rsyogahilversum.nl in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling en/of boeking op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat rsyogahilversum.nl gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

11.2. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan rsyogahilversum.nl kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 

Artikel 12: Aansprakelijkheid
 

12.1. rsyogahilversum.nl is niet aansprakelijk aan schade die is ontstaan door onbehoorlijk gebruik van de geleverde producten. Tevens is Rise & Shine Yoga Hilversum niet aansprakelijk voor het ontstaan van fysieke, emotionele en/of mentale blessures tijdens de yogalessen, yoga retreats, yoga teacher trainingen en/of in de yogastudio ruimte en/of de yoga retreat locatie. 


Artikel 13 Toepasselijk Recht
 

13.1. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen, boekingen en overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Algemene Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

13.2. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

 

GENERAL TERMS & CONDITIONS

www.rsyogahilversum.nl uses the following Terms and Conditions.
These general terms and conditions are valid from August 1st 2017.


Article 1: Identity of the entrepreneur

Rise & Shine Yoga Ibiza

Website: https://www.rsyogahilversum.nl
Access: via email

Email: info@rsyogahilversum.nl

 

Article 2: Application
 

2.1. These terms and conditions apply to all bookings, orders, agreements, contracts, deliveries and other services that you have with Rise & Shine Yoga Ibiza.

2.2. By ordering and /or booking you agree to these terms and conditions.

2.3. Unless Rise & Shine Yoga Ibiza has communicated in writing to the customer that the requirements of the customer are not accepted.
 

Article 3: Order confirmation, agreements

 

3.1. An order or booking is only valid once the payment has been received by Rise & Shine Yoga Ibiza. The confirmation of receipt of your payment for your booking will be send by Rise & Shine Yoga Ibiza within 3-7 working days.

3.2 If an order cannot be accepted, Rise & Shine Yoga Ibiza will notify this within seven (7) working days after receipt of the order.

3.3 Any user of the www.rsyogahilversum.nl website has to be 18 years of age or older and agrees to be entirely financially responsible for all charges and other fees arising from use of this website.

Article 4: Prices, offers and payments

 

4.1.The prices stated for the products and services offered are in Euros, including VAT and exclude handling and shipping costs, any taxes or other levies, unless expressly stated otherwise or agreed in writing.

4.2 Rise & Shine Yoga Ibiza expressly reserves the right to change the prices and to offer discounts. This does not affect the status of any customer who has already paid another price. No discount will then become due to them.

4.3 Rise & Shine Yoga Ibiza accepts no responsibility for keeping their website up to date and will not be liable for any loss by its failure to do so.
 

Article 5: Reservation of ownership, property rights

 

5.1. Rise & Shine Yoga Ibiza retains all copyright license rights and sole exclusive ownership of the information, photographs and material displayed on its website. The material may not be modified, copied or used in any other way.

5.2 Rise & Shine Yoga Ibiza retains all copyright license rights and sole exclusive ownership of all the yoga course manuals, handouts, sequences and other yoga teacher training course information. These can only be used for personal usage.
Violation of these rights by spreading it to others, or plagiarism can lead to severe legal consequences.

5.3 You must fully and unconditionally respect all intellectual and industrial property rights that rest on the products delivered by Rise & Shine Yoga Ibiza.

 

Article 6: Health & Safety

 

6.1 The customer must comply fully with any health and safety regulations that are introduced by Rise & Shine Yoga Ibiza and the yoga teachers in all Yoga Retreats and/or Yoga Teacher Trainings. The customer must ensure that he/she is medically, mentally and physically fit and able to join Rise & Shine Yoga Ibiza’s Yoga teacher trainings and/or Yoga retreats and be able to participate in activities. All customers are recommended to seek doctor’s advice if practicing yoga is safe for them. Rise & Shine Yoga Ibiza is not liable for any injuries to the customer in his/her use of our facilities and/or participation in any of our activities. The customer must always stop and rest if he/she is feeling any pain or sickness and directly inform the teacher of this. In case of any previous injuries Rise & Shine Yoga Ibiza has to be informed by the customer, before the start of the activity that the customer wants to participate in.

 

Article 7: Certification procedure for Yoga Teacher Trainings


7.1 Rise & Shine Yoga Ibiza provides Yoga Alliance approved Yoga teacher trainings. In order to obtain the official Yoga Alliance certificate all the instructions of the yoga teachers need to be followed, all assignments need to be completed and all contact hours in the yoga teacher trainings must be attended.

7.2 In case there are written exams required and/or video recordings that need to be send in, these have to be completed by the deadline that is given by the yoga teachers and/or by Rise & Shine Yoga Ibiza. All communication by Rise & Shine Yoga Ibiza in this matter is legally binding.

Article 8: Guidelines to attend Yoga teacher trainings / Yoga retreats

 

8.1 Participants must accept the guidelines of Rise & Shine Yoga Ibiza in order to participate in any Yoga Retreat and / or Yoga Teacher training. 
These can be found below these Terms and Conditions.


Article 9: Property use

 

9.1 The customer shall not use the property except for the permitted use and shall commit to all the instructions and guidelines that are provided by Rise & Shine Yoga Ibiza.

The customer shall not use the property for any offensive, noisy, dangerous, illegal, entertainment, and/or immoral or improper purposes. The customer is not allowed to cause any disturbance or annoyance for fellow guests, the staff and/or owners of Rise & Shine Yoga Ibiza.
9.2 The customer shall keep all Retreat fixtures, fittings, furniture and effects in a clean and good condition and shall announce directly to Rise & Shine Yoga Ibiza when any articles are broken or missing. These articles will have to be replaced with articles of an exact similar kind and of equal value. The total amount of this will be deducted from the deposit.

9.3 Rise & Shine Yoga Ibiza reserves the right at its sole discretion to terminate use of the Yoga retreat location or any of its facilities by the customer in the event of any breach of these Terms and Conditions and the guidelines and instructions that have been provided by IRise & Shine Yoga Ibiza. In this case the customer will be required to vacate the property and Rise & Shine Yoga Ibiza will not refund any payment or accept any consequential liability, damages or loss.

 

Article 10. Complaints, Refunds and Liability

 

10.1a. If for any reason you are unable to take part in the yoga retreat or yoga teacher training that you have booked, Rise & Shine Yoga Ibiza reserves the right to keep the entire amount of your booking. Due to the various costs incurred for teachers, catering, accommodation and deposits of bookings with third parties, Rise & Shine Yoga Ibiza cannot offer a refund. A 100% non-refundable policy applies for this.
10.1b For all listed yoga retreats and yoga teacher trainings of Rise & Shine Yoga Ibiza on www.rsyogahilversum.nl and BookYogaRetreats there applies a 100% non-refundable policy.
It is obliged that you always take a travel and cancellation insurance and/or medical insurance. Usually this is offered as a package. In case there is an urgent reason why you have to cancel your booking, then the insurance you have booked can offer you coverage according to their policy.
10.2 Rise & Shine Yoga Ibiza reserves the right to remove a participant from a yoga retreat and/or yoga teacher training without refund payment.
For instance, when at the start of a Yoga Teacher Training and/or Yoga Retreat or during a Yoga Teacher Training and/or Yoga Retreat a participant is not able to respect the guidelines of the teachers, and/or not able to respect the other participants in the group and/or not able to respect the General Guidelines of Rise & Shine Yoga Ibiza,  Rise & Shine Yoga Ibiza reserves the right to refuse this person further access to the relevant Yoga Retreat and/or Yoga Teacher Training, without any form of restitution.
10.3 Rise & Shine Yoga Ibiza is not liable for loss, damage and / or theft of personal property.
It is always recommended to keep valuable belongings with you.
10.4 Rise & Shine Yoga Ibiza is not liable for delay or cancellation of any flights, boats, trains or other forms of transport and any resulting consequences for the participants/customers. If this will result in not being able to provide the official Yoga Alliance certificate, Rise & Shine Yoga Ibiza will inform the participant concerned and give them information in how to resolve this. Rise & Shine Yoga Ibiza is not liable for any extra costs in this for the participant/customer.
10.5 Rise & Shine Yoga Ibiza is not liable for any failures beyond its control.
This includes natural disasters, terrorist attacks, war, closure of airports, strikes, civil strife, accidents or failure to perform by third parties, including suppliers, yoga teachers and subcontractors and non-compliance by third parties, including suppliers, yoga teachers and subcontractors. Rise & Shine Yoga Ibiza is not liable for any damage and/or financial loss caused by third parties, including suppliers, teachers and subcontractors.
10.6 Rise & Shine Yoga Ibiza is not liable for loss, damage, injury or illness that the consumer may have incurred during the Yoga Teacher Training and / or Retreats and during the trip to and from the training locations.
10.7. Rise & Shine Yoga Ibiza is not liable for damage caused by improper use of the delivered products. Also, Rise & Shine Yoga Ibiza is not liable for the occurrence of physical, emotional and / or mental injuries during yoga classes, yoga retreats, yoga teacher trainings and / or in the yoga room and / or the yoga retreat location.
10.8 Rise & Shine Yoga Ibiza retains all rights to cancel a scheduled Yoga Teacher Training and/or Yoga Retreat and they will inform the customer about this as soon as possible.
Rise & Shine Yoga Ibiza will make sure to offer an alternative in replacement of the cancelled Yoga Teacher Training and/or Yoga Retreat, however we do not accept any liability for any possible extra costs for this, including travel costs and flight tickets. Adding to this that the booking will remain 100 % non refundable. (art 10.2)
10.9 It is obligatory to all customers to have adequate travel insurance, cancellation insurance and medical insurance for the period of travel and accommodation during the Yoga Retreat and / or Yoga Teacher training.

 

Article 11: Orders / communication

 

11.1. For misunderstanding, mutilation, delays or inadequate delivery of orders and announcements as a result of the use of the internet or any other means of communication in traffic between you and Rise & Shine Yoga Ibiza or between Rise & Shine Yoga Ibiza and third parties, insofar as they relate to the relationship between you and Rise & Shine Yoga Ibiza, Rise & Shine Yoga Ibiza is not liable.

11.2. Rise & Shine Yoga Ibiza strives to respond as quickly as possible to any communication, e-mail or postal communication. However Rise & Shine Yoga Ibiza cannot guarantee the specified response time.

 

Article 12: Force Majeure

 

12.1 Rise & Shine Yoga Ibiza is not liable for any failures beyond its control.
This includes natural disasters, terrorist attacks, war, closure of airports, strikes, civil strife, accidents or failure to perform by third parties, including suppliers, yoga teachers and subcontractors and non-compliance by third parties, including suppliers, yoga teachers and subcontractors. Rise & Shine Yoga Ibiza is not liable for any damage and/or financial loss caused by third parties, including suppliers, teachers and subcontractors. It is obligatory to all our customers to have an adequate medical, travel and cancellation insurance.


Article 13: Warranty

 

13.1. If Rise & Shine Yoga Ibiza delivers products to the customer, they are never held to a further guarantee in relation to the customer than that on which Rise & Shine Yoga Ibiza can claim against its supplier. Warranty period will always be clearly indicated on the invoice if applicable. Complaints due to outwardly visible defects must be submitted in writing by the client in accordance with the contract conditions, but no later than within 7 (seven) days of receipt of the goods. Complaints received by Rise & Shine Yoga Ibiza after the expiry of this period need not be processed by Rise & Shine Yoga Ibiza.

 

Article 14 Applicable Law

 

14.1. All rights, obligations, offers, orders, bookings and agreements to which these General Terms and Conditions apply, as well as these General Terms and Conditions, are governed exclusively by Dutch law.

14.2. All disputes between parties will only be submitted to the competent court in the Netherlands.

 

 

Guidelines for Yoga Teacher Trainings & Yoga Retreats:

 

Participating in a Yoga teacher training for the first time can be life changing, 
sometimes challenging and self-empowering due to the deeply transformative character
of Yoga and our teachings. 
 

Rise & Shine Yoga Ibiza is dedicated to provide a nurturing, safe and inspiring atmosphere where deep transformation can take place. Every practise, every step of these Yoga Teacher Trainings and Retreats is connected and they enhance the powerful and transformative experience that we can provide you with.

 

In respect to this we have created these guidelines that are applying to all Yoga Teacher Trainings and Yoga (Detox) Retreats:

1. If you are under treatment of psychiatric medications (e.g. anti depressants), or if you are having continuous psychological treatments to create balance in your life, we do not recommend you to attend our trainings & retreats.

2. We require from our students not to take any alcohol or drugs from the beginning until the end of all our yoga teacher trainings and yoga retreats. This because it takes away all energy that has been carefully build up for your transformation and it sends off a disruptive signal to other participants in the group.
If anyone does, they will be removed from the event.

 

3. It is required to attend to all hours of the Teacher Trainings and Yoga Retreats.

This in order to keep a unity and focus in our community that we form as a group of participants together. And it is required as part of the procedure for official certification by Rise & Shine Yoga Ibiza and the Yoga Alliance.

 

4. In the evenings it is required for everyone to be back on the training site at 22.00 latest.

This to ensure that others who want to have a good night rest, will not be disturbed.

 

5. A Yoga Teacher Training and/or Yoga Retreat is a group experience where we are in a small community together. Sometimes we might not understand others, but that is no reason to get into judgment. Everyone has had their life experiences and everyone is here to learn a lot about Yoga to enrich themselves. We create a group atmosphere of acceptance and independence at the same time, so everyone can find their own space to connect to themselves.

We expect you to respect our teaching guidelines and we expect you to respect others in the group as well. 

 

6. Take good care of yourself.

Be sure to be well prepared with a good travel insurance, cancelation insurance and medical insurance. Usually this is offered as one package. We urge you to do this, as this is your responsibility. Please note that there are mosquitoes around, most likely during the entire year.

 

Our Recommendation:
We recommend that you do not schedule other activities during the course of your Yoga Teacher Training or Yoga Retreat and gift yourself with these days to just be with yourself, so you can absorb all the energies of the yoga teacher training / yoga retreat and the magical locations.

 

Taking care of you is your own loving responsibility.

Rise & Shine Yoga Ibiza wishes you an unforgettable empowering, joyful and nurturing yoga experience!

With our Love & Blessings,

Rise & Shine Yoga Ibiza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Contact us:

 © 2020 - Rise & Shine Yoga Ibiza - All Rights Reserved -